Ochrana osobních údajů a dat

Ochranu vašich osobních údajů bereme vážně – zajištění vašeho soukromí je pro nás prioritou, které podřizujeme všechny naše obchodní procesy. Přečtěte si prosím naše Prohlášení o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též jen „Nařízení o ochraně osobních údajů“).

Cílem těchto zásad je informovat zákazníky o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek Správce osobních údajů, jak je definováno níže, jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech Správce dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků či dalších osob. Osobní údaje subjektů údajů budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení.

Prosíme vás, abyste se seznámili s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, která máte v souvislosti s Nařízením o ochraně osobních údajů. Berte prosím na vědomí, že spolu s vytvořením uživatelského účtu v našem obchodě potvrzujete, že jste si Zásady zpracování a ochrany osobních údajů přečetli a rozumíte jim. Děkujeme!

1.     Pojmy Správce osobních údajů a subjekt osobních údajů

Pro potřeby těchto Zásad zpracování a ochrany osobních údajů je správcem vašich osobních údajů (dále též jen „Správce“) společnost Vinylfloor s. r. o. se sídlem Prostřední 810, 253 01 Hostivice, IČ 07016492, vedená u Městského soudu v Praze – oddíl C, vložka 293097.

Kontaktní údaje: Václav Prokop, telefon: +420 734 429 944, e-mail: info@vinylfloor.cz.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Subjektem osobních údajů jste vy, zákazník, kterému naše společnost poskytuje zboží či službu, a to na základě objednávky provedené v internetovém obchodě www.vinylfloor.cz.

2.     Důvody zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi vámi a Správcem nebo pro provedení opatření Správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení o ochraně osobních údajů.

Zákonným důvodem zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas dávaný tímto Správci ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. a) Nařízení o ochraně osobních údajů.

Zákonným důvodem zpracování vašich osobních údajů je oprávněný zájem Správce (důvod 47) ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení o ochraně osobních údajů.

3.     Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme za účelem:

 1. realizace kupní smlouvy mezi Správcem a zákazníkem (subjektem osobních údajů), kdy je Správce rovněž v pozici prodávajícího – dodání objednaného zboží,
 2. zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit Správcem vůči vaší osobě jako subjektu osobních údajů,
 3. vyřizování reklamací.

Pokud bude u Správce uplatněna reklamace výrobku, bude Správce zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností Správce jako prodávajícího, a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci.

3.1 Zpracováváme tyto osobní údaje ve smyslu čl. 4, odst. 1 Nařízení o ochraně osobních údajů

 • jméno a příjmení
 • adresa bydliště
 • adresa elektronické pošty (e-mail)
 • číslo bankovního účtu
 • telefonní číslo
 • IČ a DIČ
 • IP adresy zařízení, z nichž proběhlo přihlášení do e-shopu

3.2 Zpracovatelé osobních údajů

Při poskytování služeb nám pomáhají následující dodavatelé služeb, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů, přičemž zpracovávání osobních údajů třetími stranami je upraveno jejich vlastními podmínkami poskytování služeb. Souhlasíte, že jim můžeme předávat vaše osobní údaje pro naplnění výše uvedených účelů:

3.3 Porovnávače zboží

Po zadání objednávky v našem internetovém obchodě www.vinylfloor.cz zjišťujeme vaši spokojenost s nákupem prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen, a to ve smyslu § 7, odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, pokud jejich zasílání neodmítnete.

Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem v našem internetovém obchodě. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. v případě vašeho nesouhlasu vám daný dotazník nebudeme zasílat.

Souhlasíte-li s předáním osobních údajů za účelem hodnocení nákupu, přepošleme informace o objednávce spolu s vaší e-mailovou adresou společnosti Seznam.cz. Ta je pak může použít k získání nezávislého hodnocení našich produktů a služeb. Předané osobní údaje budou drženy jen po dobu nezbytnou k tomuto použití.

4.     Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Doba, po kterou budou vaše osobní údaje v případě zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem uloženy, jsou 3 roky, nejdéle však do odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. Některé osobní údaje (například osobní údaje na daňovém dokladu vystaveném Správcem) budou uchovány po dobu zákonem předepsaných archivačních lhůt.

Osobní údaje uložené v zákaznickém účtu na webové stránce budou uchovány do okamžiku smazání zákaznického účtu ze strany subjektu – zákazníka údajů (subjekt údajů je rovněž oprávněn o smazání požádat Správce) nebo ze strany Správce. Zpracování osobních údajů podle tohoto článku bude provádět Správce sám anebo tímto pověří třetí osobu jako zpracovatele. v případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne Správce osobní údaje zákazníka také příslušnému přepravci, a to v rozsahu: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon a adresa pro doručení zboží.

5.     Další ustanovení o ochraně osobních údajů

Následující ustanovení se uplatní pro zpracování osobních údajů z pozice Správce i zpracovatele a jsou součástí smlouvy o zpracování osobních údajů:

 1. Nezpracováváme osobní údaje dětí ani zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje, ve smyslu čl. 9 Nařízení o ochraně osobních údajů.
 2. Zpracovatelé, které pověříme zpracováváním, musí splňovat vysoký standard ochrany a s údaji budou vždy nakládat v mezích těchto zásad.
 3. Při zpracování vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 4. Vždy vynaložíme maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídáme uživateli ani jiným subjektům údajů za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.
 5. E-maily, které vám budeme zasílat, nepovažujeme my ani vy za nevyžádané obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 40/1995, o reklamě, a zákona č. 480/2004, o některých službách informační společnosti.
 6. Zavazujeme se, že v případě vzniku újmy v souvislosti s únikem osobních údajů či jiné skutečnosti, která vede ke vzniku újmy, poskytneme uživateli součinnost a právní asistenci při vymáhání náhrady po odpovědných zpracovatelích. Sama společnost však nenese odpovědnost za pochybení jí pověřených zpracovatelů.
 7. Potvrzujete nám, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, přesné a že se vztahují výhradně k vaší osobě nebo že jste uvedl(a) údaje, jejichž užitím nedošlo k zásahu do práv třetích osob. Vždy nás vyrozumějte o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na naši žádost nebo i bez žádosti. Pokud vás o to požádáme, vždy nám poskytněte aktuální a pravdivé údaje.
 8. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. Anonymizované osobní údaje mohou být zpracovávány také automatizovaně. Subjekty údajů nebudou předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí ve smyslu čl. 22 GDPR.

6.     Pomoc při nakládání s osobními údaji

Budete-li se domnívat, že provádíme zpracování vašich osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel svého zpracování, můžete:

 1. nás vždy požádat o vysvětlení e-mailem na adresu info@vinylfloor.cz,
 2. vznést námitku proti zpracování za účelem oprávněného zájmu e-mailem na adresu info@vinylfoor.cz,
 3. požadovat e-mailem na adrese info@vinylfloor.cz, abychom vám poskytli informaci o rozsahu či způsobu zpracování vašich osobních údajů, a my vám takové informace v přiměřené lhůtě (nejvýše 30 dní) poskytneme.

Také máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.     Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré soukromoprávní vztahy vznikající na základě zpracování osobních údajů nebo v souvislosti s ním se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k osobním údajům realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem a společností jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.
 2. Tyto Zásady zpracování a ochrany osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti 05. 2018.